logo

„Erasmus +“ projektą „Diversity & Inclusion: Building Strengths Together“ organizuoja 5 organizacijos iš 3 šalių – Lietuvos, Latvijos ir Vengrijos.

Europos Sąjungos jaunimo strategijoje 2019–2027 m. pabrėžiama, jog 1/3 Europos jaunimo susiduria su skurdu ir / ar socialine atskirtimi. Projektu siekiama įgalinti jaunimą veikti bei užtikrinti visų jaunų žmonių įtraukimą į visuomenę.

„DIVE-IN“ projekto uždaviniai:

1) stiprinti pedagogų gebėjimus dirbti su mažiau galimybių turinčiu jaunimu;

2) užtikrinti, kad visi jauni žmonės turėtų vienodas galimybes dalyvauti formaliojo ir neformaliojo mokymosi aplinkoje, atsižvelgiant į visus įtraukties aspektus;

3) suteikti daugiau galimybių, išteklių ir socialinei atskirčiai mažinti, kovoti su diskriminacija.

Projektas trunka 19 mėnesių – jų metu ketinama dalintis gerąja patirtimi jaunimo srityje. Visos organizacijos partnerės ieško kuo geresnių metodų, kuriuos būtų galima naudoti darbe su jaunimu ir kurie padėtų jaunimui pasirinkti karjerą bei motyvuotų juos dirbti. Dalyvaujančios organizacijos turi labai panašią misiją ir požiūrį, nors ir jos vienija skirtingas socialines grupes, susiduria su panašiomis problemomis darbo su jaunimu srityje (prastas karjeros planavimas(is), mokymosi sunkumai, mažiau galimybių dėl socialinės, ekonominės padėties).

Pagrindinis projekto tikslas yra plėsti žinias ir įgūdžius, kurti įrankius ir metodus, kuriuos naudos jaunimo darbuotojai / žmonės, dirbantys su jaunimu – darbas su jaunimu darys teigiamą poveikį ir pasieks vietos bendruomenės jaunus žmones bei ugdys jaunimo kompetencijas ir  padės atrasti savo stipriąsias puses.

erasmus-300x85

„Hear the technology“ projekto tikslas – skatinti girdinčių ir klausos sutrikimų turinčių jaunuolių bendradarbiavimą, toleranciją bei tarpusavio komunikaciją ir kartu sukurti naujus įrankius, galinčius gerinti specialiųjų poreikių turinčių jaunuolių integraciją ir mokymąsi. Projekte dalyvaus jaunimas iš Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos – kiekviena šalis siunčia 14 žmonių grupę, tarp kurių bus 5 girdintys, 6 klausos sutrikimų turintys jaunuoliai, 2 grupės lyderiai bei 1 gestų kalbos vertėjas. Projekte dalyvauja 16–22 metų jaunuoliai.

Pagrindinis projekto rezultatas bus žaidimų, skatinančių integraciją, turnyras. Tai bus renginys, reklamuojantis projektą ir naujus integracijos metodus. Bus kuriami unikalūs stalo, kompiuteriniai ir kortų žaidimai, kurie turės edukacinę reikšmę, padėsiančią spręsti kurčiųjų integracijos į visuomenę problemas. Projekto dėka jaunimas atras naujų priemonių, išsiugdys naujų kompetencijų ir taps atviresnės visuomenės dalimi, kurioje socialinei atskirčiai specialiųjų poreikių turintiems žmonėms vietos nėra.

erasmus-300x85

Projekte „Multicultural Europe is the key“ dalyvaus jaunimas iš 4 skirtingų šalių – Lietuvos, Lenkijos, Graikijos ir Rumunijos.

Pagrindiniai projekto „Multicultural Europe is the key“ tikslai:

 • tarpkultūrinė jaunimo integracija per kitų Europos šalių kultūrą, meną, tradicijas ir istoriją,
 • griauti kultūrose susiformavusius stereotipus ir atrasti panašumus tarp skirtingų Europos Sąjungos šalių,
 • sukurti jauniems žmonėms skirtą platformą, kurioje jie galėtų tobulinti savo įgūdžius ir įgyti naujos gyvenimo bei profesinės patirties, organizuodami, koordinuodami ir apibendrindami savarankiškai vykdomą projektą pagal „Erasmus+“ programą,
 • sukurti edukacinį stalo žaidimą, kuriame bus įdomių faktų apie kiekvieną iš mainų dalyvių,
 • įrašyti vaizdo medžiagą apie mainų metu surengtos vietinės bendruomenės kultūros parodą bei sukurti vaizdo reportažus apie veiklas mainų metu

 

Projektas yra tiesiogiai susijęs kultūra ir menu. Įgyvendindami projektą taip pat norima atverti jaunus žmones Europos bendruomenei, įveikti jų baimę ir išugdyti toleranciją. Kartu bus stengiamasi rasti būdą integruoti ir sustiprinti Europos šalių bendradarbiavimą.

erasmus-300x85

Deja, šiuo metu formaliajame švietime socialinės ekonomikos tema vis dar lieka nepaliesta, o neformaliajame švietime ne itin akcentuojama. Labai svarbu šviesti jaunus žmones apie socialinę ekonomiką dėl  kelių priežasčių:
1. Dabar, dirbdami su jaunais žmonėmis, dažnai galime išgirsti, kad „imigrantai ateina ir pasisavina darbus“ arba kad „kai kurie žmonės nori gyventi iš socialinių pašalpų“. Socialinės ekonomikos išmanymas leidžia jauniems žmonėms pamatyti platesnį vaizdą apie tai, kaip ekonomika ir verslas gali:

 • įtraukti nepalankioje padėtyje esančias grupes (kurias jaunimas dažnai apibūdina šiais aukščiau cituojamais neigiamais teiginiais);
 • remti socialinius tikslus.

 

2. Supratimas, kaip socialiai atskirti žmonės gali aktyviai dalyvauti ir prisidėti prie vietos bendruomenės plėtros, gali padėti skleisti tolerancijos, solidarumo ir pagarbos žmogaus teisėms požiūrį tarp jaunų žmonių (taip pat kalbant apie žmones iš kitų bendruomenių ir kultūrų, pvz. imigrantai).
3. Netrukus šie jauni žmonės pateks į darbo rinką. Jei jie supras, kas yra socialinė ekonomika (ir kad toks dalykas netgi egzistuoja!), jie galės kurti įmones ir kooperatyvus, kurie, viena vertus, bus jų pajamų šaltinis, kita vertus, jie gebės aktyviai atspindėti savo vertybes ir padėti žmonėms iš kitų socialinių grupių.
Šiame kontekste pagrindiniai mokymų tikslai yra šie:

 • Suteikti jaunimo darbuotojams žinias apie socialinę ekonomiką ir galimybes naudoti jos mechanizmus siekiant socialinių tikslų ir uždavinių.
 • Bendrai aptarti, kaip socialinė ekonomika gali būti naudojama ugdyti svarbioms jaunų žmonių vertybėmss, tokioms kaip tolerancija, solidarumas ir kartu plėtoti neformaliojo švietimo priemones.
 • Sukurti platformą, kurioje būtų galima dalintis patirtimis skatinant socialinę ekonomiką, ypač socialiai remtinų grupių įtraukimo srityje.

erasmus-300x85

Pagrindinės šių mokymų temos yra konfliktų sprendimas ir konfliktų valdymo mokymasis jaunimo darbuotojams, jaunimo lyderiams, dirbantiems su įvairiomis kultūrinėmis grupėmis, socialinę atskirtį patiriančiais jaunuoliais, tautinių mažumų atstovais ir kt.

Projekto metu bendram tikslui susivienyja 10 šalių – Rumunijos, Vengrijos, Turkijos, Graikijos, Italijos, Estijos, Latvijos, Maltos, Jungtinės Karalystės ir Lietuvos – atstovai, kurie sukurs stiprią multikultūrinę atmosferą. Taip pat ne ką mažiau svarbios temos bus paliestos: kova su rasizmu ir ksenofobija, etninis ir religinis dialogas ir pan.

Mokymų tikslai:

 • apibrėžti, kas yra etninis konfliktas, kaip jis vyksta ir kokios jo priežastys;
 • atpažinti stereotipus ir prietarus, juos atsiminti ir išvardyti;
 • apibendrinti ir interpretuoti vaidmenis ir konfliktų stilius bei konfliktų valdymą etniniuose konfliktuose;
 • nustatyti ir vėliau palyginti asmens elgesį su stereotipais, išankstinėmis nuostatomis, empatijos jausmu, tolerancija ir solidarumu, išspręsti komunikacijos kliūtis konfliktinėse situacijose ir pademonstruoti efektyvų bendravimo būdą, kuris išsprendžia konfliktą;
 • paaiškinti skirtingų šalių skirtumus, tradicijas ir įpročius, kalbant apie etnines konfliktų situacijas;
 • perfrazuoti efektyvų bendravimą teikiant grįžtamąjį ryšį ir naudotis įvairiais sprendimų priemimo būdais dirbant grupėse;
 • rengti ir vėliau naudoti tyrimo medžiagą;
 • aiškinti, analizuoti ir aprašyti, vėliau rengti projektinį darbą remiantis tyrimu;
 • išdėstyti ir vėliau aprašyti žmogaus teises etninių grupių konfliktuose;
 • pritaikyti etninių konfliktų sprendimo žinias simuliacijose ar žaidžiant vaidmenimis bei kitose panašiose veiklose;
 • susieti teoriją su simuliacijomis ir vaidmenų žaidimais;
 • palyginti skirtingus konfliktų tipus skirtingose ​​situacijose.

 

Mokymo kursai bus praktiški, kas padės dalyviams įgytas kompetencijas pritaikyti praktikoje jau projekto ir pačių mokymų metu. Patyrusių instruktorių komanda parengs programą remdamiesi organizacijų-partnerių ir jų dalyvių poreikiais ir lūkesčiais. Mokymai padeda ugdyti kiekvieno grupės nario organizacinius ir komunikacinius įgūdžius, kurie pasitarnaus ateityje.

erasmus-300x85

Pasaulis darosi vis mažesnis – pažiūrėkime pro langą, pasivaikščiokime savo miestelių gatvėmis, įsijunkime televizorių ar tiesiog atidarykime šaldytuvą. Nebesame taip nutolę nuo Indijos, Ekvadoro ar Angolos. Globalizacija skatina mus vienytis ir daro mus stipresniais – fizinis atstumas tampa nebe kliūtimi dėl sparčiai besivystančių technologijų. Akimirksniu galime sužinoti, kas vyksta Indonezijoje, kodėl Lenkijoje streikuoja darbuotojai, kiek imigrantų pasiekė Ispanijos krantus per pastarasias kelias savaites. Visgi, tuo pačiu mus supančios realybės tampa įvairesnėmis. Mes galime ne tik matyti, bet ir klausyti bei ragauti: klausytis vieni kitų muzikos, ragauti įvairių šalių virtuvių, domėtis ir gilintis į atokiausių pasaulio kampelių kultūras. Norėdami kuo profesionaliau išspręsti problemą, išsigryninome keturias skirtingas temas, stipriai priklausančias viena nuo kitos

Mokymų metu ypatingas dėmesys buvo skiriamas politikai, ekonomikai, socialinei gerovei ir ekologijai – šios temos labai skirtingos, tačiau yra vienodai svarbios šiuolaikiniam žmogui.

Mokymų tikslai:

 • Sukurti dalyviams erdvę, kurioje jie galėtų dalintis idėjomis apie globalizaciją ir su ja susijusiais klausimais, pavyzdžiui, apie skurdą, migracija, žmogaus teises, klimato kaitą ir pan.;
 • Pateikti dalyviams idėjas ir metodikas, kurias jie galėtų pritaikyti dirbdami su jaunimu;
 • Užtikrinti tinkamą praktiką ir metodikas apie globalines problemas ir patirties dalijimąsi dirbantiems su jaunimu;
 • Skatinti dalyvių globalųjį mąstymą bei aptarti opiausias jaunimo vystymosi problemas;
 • Skatinti dalyvių kritinį mąstymą siekiant įgalinti juos imtis veikslų kuriant stiprią globalią bendruomenę;
 • Sukurti jaunimo darbuotojams erdvę dalintis idėjomis apie globalizaciją ir problemas, susijusias su skurdu, migracija, žmogaus teisėmis, klimato kaita ir panašiai;
 • Viešinti Erasmus+ programą kaip tvirtą pagrindą bendriems visuomenės projektams.

erasmus

Nepaisant formalios kvalifikacijos ir techninių gebėjimų, darbdaviai dažnai atsiliepia, jog trūksta bendrųjų arba transversaliųjų kompetencijų, sietinų su požiūriu ir vertybėmis, kurios reikalingos potencialiems darbuotojams sėkmingai atlikti įvairias užduotis. Remiantis 2017 Pasaulio ekonomikos forumo ataskaitą, atsižvelgiant į bendrą skirtingų įgūdžių paklausos mastą, 2020 m. 36% visų darbo vietų visose pramonės šakose, kaip tikimasi, reikės sudėtingų problemų sprendimo, socialinių įgūdžių, tokių kaip gebėjimas įtikinti, emocinis intelektas ir gebėjimas mokyti kitus, bus didesnis poreikis įvairiose pramonės šakose nei siaurų techninių įgūdžių.

Turinio gebėjimai (įskaitant IKT raštingumą ir aktyvųjį mokymąsi), kognityviniai gebėjimai (kūrybiškumas ir matematinis samprotavimas) bei proceso įgūdžiai (problemų sprendimas ir kritinis mąstymas) yra auganti daugelio pagrindinių įgūdžių, reikalingų daugelyje pramonės šakų, dalis.

Vis dėlto 70 milijonų suaugusiųjų europiečių trūksta tinkamų pagrindinių ir bendrųjų arba transversaliųjų kompetencijų, sietinų su požiūriu ir vertybėmis, ko pasekoje susiduria su didesne nedarbo, skurdo, socialinės atskirties, sveikatos problemų ir mažesnės gyvenimo trukmės rizika, o tai daliai jų užkerta kelią aktyviai dalyvauti tolesniame, viso gyevnimo mokymosi procese arba pilnai įsitraukti visuomenėje, pagrįstoje skaitmeninių technologijų valdoma ekonomika (Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Survey of Adult Skills (PIAAC)).

Pagrindinis projekto “Adult Learners Social and Life Skills Enhancement Program for Increased Competitivity in 2020 Labour Market “ (liet. “Suaugusiųjų švietimo socialinių ir gyvenimo įgūdžių stiprinimo programa, siekiantiems įsitvirtinti darbo rinkoje 2020 m. darbo rinkoje”) tikslas yra sukurti ir išbandyti  mokymosi programą, kuri padėtų suaugusiems besimokantiems stiprinti asmeninius bei socialinius įgūdžius, kartu didinant jų supratimą apie visą gyvenimą trunkančio mokymosi galimybių svarbą, tokiu būdu didinant jų motyvaciją tobulinimuisi ir didinant jų gebėjimus įsidarbinti. Siekiama sukurti socialinių/transversalių įgūdžių tobulinimo programą, paremtą gerąja patirtimi, kuria galėtų naudotis atskiri asmenys, organizacijos, įmonės ir vietos, regioninės, nacionalinės ir Europos institucijos, kartu siekiant didinti sąmoningumą apie šių įgūdžių poreikį.

Programos tikslinė grupė – suaugę besimokantieji, kurių amžius yra daugiau nei 35 metai, siekiama ugdyti gebėjimą susidoroti su pokyčiais ir ugdyti kritinį bei atsakingą požiūrį. Suaugusiųjų įgūdžių ir kompetencijų didinimas prisideda prie strategijos “Europa 2020″ tikslų įgyvendinimo.

Projekto dalyviai jaunimo darbuotojai, mokytojai, socialiniai darbuotojai, psichologai, sociologai, motyvuoti analizuoti psichinę gerovę. Projekte bus naudojami neformalūs metodai, simuliacijos, darbas grupėse, žaidimai, kūrybinės prezentacijos.

Projekto tikslai:

 • Didinti savimonę ir asmenines kompetencijas;
 • Analizuoti jaunimo psichinę gerovę ir mokėti atpažinti psichines problemas;
 • Atrasti skirtingus neformaliojo švietimo metodus siekiant užkirsti kelią psichinės sveikatos problemoms;
 • Stiprinti ryšius tarp organizacijų partnerių plėtoti naujas projekto idėjas;
 • Ištirti „Erasmus+” programos teikiamas galimybes.

Jei turite kokių nors klausimų, susijusių su projektu, prašome susisiekti su mumis el. paštu projects@inovacijubiuras.lt

LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_LT

Kaip galime pastebėti kasdieniame gyvenime jauni žmonės dažnai susiduria su tokiais atvejais, kai yra pažeidžiamos žmogaus teisės. Tai dažniausiai lemia informacijos trūkumas, išsilavinimo stoka apie žmogaus teises. Naudodami neformalųjį švietimą, pagrįstą dalijimusi patirtimi ir įgyjant patirties mokantis, ar dalyvaujant tam tikruose procesuose, sulauksime jaunų žmonių aktyvesnio įsitraukimo. Didėjančio radikalizmo ir diskriminacijos palaikymo rezultatus galime pamatyti „Brexit“, JAV prezidento rinkimų byloje, pabėgėlių krizėje ir daugelyje kitų atvejų. Didžiausia problema, jog jaunimas neatpažįsta žmogaus teisių pažeidimo atvejų, nes nežino, kas yra žmogaus teisės. Antra, daugelyje situacijų jauni žmonės bijo reaguoti, nežinodami, kokios galimos to pasekmės. Taip pat dažnai kovotojai už savo teises patys gali tapti aukomis.

Šis projektas skatina jaunus žmones įsitraukti į aktyvų pilietiškumą, skatina ginti žmogaus teises, siekiant sukurti tokią visuomenę, kuri būtų lygi visiems žmonėms. Europa visada pristatoma kaip bendruomenė, kuri gerbia žmogaus teises, tačiau kasdien galima pamatyti teisių pažeidimus, todėl šiuo projektu siekiame kurti Europą su lygiomis teisėmis, galimybėmis bei vienodomis vertybėmis. Žmogaus teises turi ginti ne tik institucijos, bet ir visuomenė – piliečiai.

Projekto tikslai: supratimas apie žmogaus teisių apsaugos svarbą ir žmogaus teisių supratimas. Veiklos skatins aktyvų pilietiškumą, kaip priemonę aktyviai dalyvauti demokratiniame gyvenime tobulinant pagrindines jaunų žmonių kompetencijas ir aktyvų dalyvavimą jaunimo veikloje.

Jei turite kokių nors klausimų, susijusių su projektu, prašome susisiekti su mumis el. paštu projects@inovacijubiuras.lt

LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_LT

Pagrindinis mūsų iniciatyvos tikslas yra skatinti ir didinti aktyvų piliečių dalyvavimą bei pilietiškumą ypač tarp jaunimo. Projektas parodys, jog dalyvauti rinkimuose apsimoka, pasinaudojant savo civilinėmis teisėms. Kartu su partneriais aptarsime, kaip efektyviai įtikinti jaunus žmones balsuoti ir įsitraukti į socialines problemas.

Tikslas – didinti aktyvų pilietiškumą ir pilietinį dalyvavimą, skatinti daugiau žmonių dalyvauti rinkimuose, skatinti žmones siekti didesnio įsipareigojimo socialiniais klausimais. Projekto metu išleisime daug naudingos medžiagos ir pranešimų, atliepiančių šio projekto idėjas.

Jei turite kokių nors klausimų, susijusių su projektu, prašome susisiekti su mumis el. paštu projects@inovacijubiuras.lt

LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_LT