logo

Projekto dalyviai jaunimo darbuotojai, mokytojai, socialiniai darbuotojai, psichologai, sociologai, motyvuoti analizuoti psichinę gerovę. Projekte bus naudojami neformalūs metodai, simuliacijos, darbas grupėse, žaidimai, kūrybinės prezentacijos.

Projekto tikslai:

 • Didinti savimonę ir asmenines kompetencijas;
 • Analizuoti jaunimo psichinę gerovę ir mokėti atpažinti psichines problemas;
 • Atrasti skirtingus neformaliojo švietimo metodus siekiant užkirsti kelią psichinės sveikatos problemoms;
 • Stiprinti ryšius tarp organizacijų partnerių plėtoti naujas projekto idėjas;
 • Ištirti „Erasmus+” programos teikiamas galimybes.

Jei turite kokių nors klausimų, susijusių su projektu, prašome susisiekti su mumis el. paštu projects@inovacijubiuras.lt

LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_LT

Kaip galime pastebėti kasdieniame gyvenime jauni žmonės dažnai susiduria su tokiais atvejais, kai yra pažeidžiamos žmogaus teisės. Tai dažniausiai lemia informacijos trūkumas, išsilavinimo stoka apie žmogaus teises. Naudodami neformalųjį švietimą, pagrįstą dalijimusi patirtimi ir įgyjant patirties mokantis, ar dalyvaujant tam tikruose procesuose, sulauksime jaunų žmonių aktyvesnio įsitraukimo. Didėjančio radikalizmo ir diskriminacijos palaikymo rezultatus galime pamatyti „Brexit“, JAV prezidento rinkimų byloje, pabėgėlių krizėje ir daugelyje kitų atvejų. Didžiausia problema, jog jaunimas neatpažįsta žmogaus teisių pažeidimo atvejų, nes nežino, kas yra žmogaus teisės. Antra, daugelyje situacijų jauni žmonės bijo reaguoti, nežinodami, kokios galimos to pasekmės. Taip pat dažnai kovotojai už savo teises patys gali tapti aukomis.

Šis projektas skatina jaunus žmones įsitraukti į aktyvų pilietiškumą, skatina ginti žmogaus teises, siekiant sukurti tokią visuomenę, kuri būtų lygi visiems žmonėms. Europa visada pristatoma kaip bendruomenė, kuri gerbia žmogaus teises, tačiau kasdien galima pamatyti teisių pažeidimus, todėl šiuo projektu siekiame kurti Europą su lygiomis teisėmis, galimybėmis bei vienodomis vertybėmis. Žmogaus teises turi ginti ne tik institucijos, bet ir visuomenė – piliečiai.

Projekto tikslai: supratimas apie žmogaus teisių apsaugos svarbą ir žmogaus teisių supratimas. Veiklos skatins aktyvų pilietiškumą, kaip priemonę aktyviai dalyvauti demokratiniame gyvenime tobulinant pagrindines jaunų žmonių kompetencijas ir aktyvų dalyvavimą jaunimo veikloje.

Jei turite kokių nors klausimų, susijusių su projektu, prašome susisiekti su mumis el. paštu projects@inovacijubiuras.lt

LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_LT

Pagrindinis mūsų iniciatyvos tikslas yra skatinti ir didinti aktyvų piliečių dalyvavimą bei pilietiškumą ypač tarp jaunimo. Projektas parodys, jog dalyvauti rinkimuose apsimoka, pasinaudojant savo civilinėmis teisėms. Kartu su partneriais aptarsime, kaip efektyviai įtikinti jaunus žmones balsuoti ir įsitraukti į socialines problemas.

Tikslas – didinti aktyvų pilietiškumą ir pilietinį dalyvavimą, skatinti daugiau žmonių dalyvauti rinkimuose, skatinti žmones siekti didesnio įsipareigojimo socialiniais klausimais. Projekto metu išleisime daug naudingos medžiagos ir pranešimų, atliepiančių šio projekto idėjas.

Jei turite kokių nors klausimų, susijusių su projektu, prašome susisiekti su mumis el. paštu projects@inovacijubiuras.lt

LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_LT

Projekto tikslas ugdyti jaunimo darbuotojus, jaunimo lyderius, siekiant palaikyti jaunus žmones, turinčius kultūrinių skirtumų, padidinant jų įsidarbinimo galimybes.

Mokomieji dalykai:

 • Dalintis ir tyrinėti jaunimo darbo metodus, kurie pritaikomi dirbant su jaunuoliais, turinčiais kultūrinių skirtumų; priklausymo visuomenei jausmą, didinant jų savivertę bei skatinant pasitikėjimą savimi;
 • Įgalinti jaunimo darbuotojus, jaunimo lyderius ir su jaunimu dirbančias organizacijas plėtoti naujus darbo metodus, priemones ir medžiagą, pagrįsta neformaliu švietimu;
 • Skatinti jaunus žmones, turinčius kultūrinių skirtumų, įsidarbinti ir pasitikėti savimi, pasinaudojant muzika, atrasti savo šaknis, kurios padėtų profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui bei aktyviam dalyvavimui visuomenės gyvenime;
 • Inicijuoti vietinius ir Europos jaunimo projektus per muziką ir RMA pagal „Erasmus+” programos pasiūlymus;
 • Sukurti Europos jaunimo organizacijų bendradarbiavimo platformą siekiant populiarinti kultūros paveldą per muziką ir didinti jaunų žmonių, turinčių kultūrinius skirtumus, įsidarbinimo galimybes kūrybiniame sektoriuje.

Mokymai pagrįsti neformaliojo švietimo metodika, ypač naudojant ir praktikuojant RMA. Dirbtuvės padeda atskleisti save kitiems ir leistis į bendrą atradimų analizę, kvestionuoti save, eksperimentuoti ir išbandyti save kolektyviniame kūrybiniame ugdyme.

Jei turite kokių nors klausimų, susijusių su projektu, prašome susisiekti su mumis el. paštu projects@inovacijubiuras.lt

LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_LT

Veiklos vyksta su asistentų pagalba neįgaliesiems. Projektas siekia užtikrinti bei stiprinti neįgalių asmenų (aklų/ silpnaregių) dalyvavimą bei įsitraukimą visuomenėje. Tikslas –

prisidėti prie didesnio neįgaliųjų aktyvinimo veiksmų demokratiniuose procesuose, dalyvavimo vietovės veiklose, parlamento ir Europos Parlamento rinkimuose, kuriant savotišką neįgaliųjų bendruomenę, kuri būtų susieta su visuomene.

Projekto tikslai:

 • Gilinti dalyvių žinias apie įmanomus būdus, kaip sumažinti barjerą tarp neįgalių ir likusios visuomenės;
 • Didinti dalyvių suvokimą apie Europą;
 • Pakelti pilietinio aktyvumo lygį;
 • Skatinti socialinių vertybių suvokimą ir požiūrį į jauną žmogų per užsiėmimus, padėsiančius kurti naudą vietos bendruomenei.

Jei turite kokių nors klausimų, susijusių su projektu, prašome susisiekti su mumis el. paštu projects@inovacijubiuras.lt

LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_LT

Erasmus+ mokymų kursų tikslas ugdyti ir skatinti naują teigiamą įtraukiantį pasakojimą, pasitelkiant kūrybingą ir novatorišką jaunimo darbo veiklą. Mokyti jaunimo darbuotojus ir jaunimo lyderius, suteikiant galimybę jauniems europiečiams, pabėgėliams bei migrantams susitikti, dalintis ir tyrinėti jų istorijas, kad atitiktų gyvenančiųjų bendruomenėse poreikius.

Mokomieji dalykai šio kurso:

 • Analizuoti migrantų istorijas ir jų likimo priežastis;
 • Prisidėti prie migrantų ir pabėgėlių integracijos;
 • Skatinti toleranciją, tarpusavio supratimą, kovoti su rasizmu ir stereotipais;
 • Skatinti pokytį suvokimo apie migrantus ir pabėgėlius;
 • Didinti supratimą apie migrantų/pabėgėlių jausmus, viltis, poreikius, baimes, svajones, lūkesčius, kompetencijas ir įgūdžius bei apie jų teigiamą indėlį į vietos bendruomenes;
 • Parengti 10 strategijų, kurios atitiktų bendruomenės poreikius ir migrantų istorijas.

Kursas parengtas remiantis individualiu, grupiniu, mišriu darbu, teatriniais užsiėmimais, „Dixit“ kortelių žaidimu, montažu, interviu ėmimu, debatais, akvariumo diskusijomis, elektroninių brošiūrų darymu.

Jei turite kokių nors klausimų, susijusių su projektu, prašome susisiekti su mumis el. paštu projects@inovacijubiuras.lt

LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_LT

Projekto tikslas ugdyti jaunimo darbuotojų, jaunimo lyderių kompetencijas, pritaikant neformaliojo mokymosi metodus ir technikas. Kovoti su ksenofobija, radikalizacija ir netolerancija prieš pabėgėlius, migrantus vietinėse ir Europos stovyklose.

Mokomieji dalykai šio kurso:

 • Reflektuoti pabėgėlių ir migrantų gyvenimo realijas partnerių šalyse ir pabėgėlių krizės daromą įtaką jaunų žmonių kultūrinei įvairovei, tarpkultūriniams ir tarpreliginiams dialogams, bendroms vertybėms kaip laisvė, tolerancija ir pagarba žmogaus teisėms;
 • Vystyti stovyklų veiklas tema #notjustnumbers kalbant apie ksenofobiją, radikalizaciją ir netoleranciją;
 • Dirbti drauge su ateities projektais pritaikytais pabėgėlių ir migrantų krizių problemai spręsti vietiniu ir europiniu lygiu remiantis Erasmus+ programa.

Projektas paremtas neformalia mokymosi ir praktine metodologija. Dalyviai įgytas kompetencijas pritaikys praktikoje projekto ir kursų metu. Projekto veiklos lavins pilietines, verslumo ir asmenines, socialines bei mokymosi kompetencijas. Planuojami metodai: mokymasis bendradarbiaujant, montažas, dėlionių kūrimas ir panašiai.

Jei turite kokių nors klausimų, susijusių su projektu, prašome susisiekti su mumis el. paštu projects@inovacijubiuras.lt

LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_LT

Projekto tikslinė grupė – jaunimo darbuotojai, kurie domisi naujomis ir inovatyviomis priemonėmis jaunimo mokymuisi. Susiduriant su naujų metodų atradimo problema, projekto partneriai sukūrė priemonę, kuri sutelkia dėmesį į aplinkos švietimą. Ši priemonė bus naudojama motyvuoti jaunimą mokytis apie iššūkius ir galimus ateityje aplinkos pokyčių įpročius, siekiant sukurti ekologiškai draugišką visuomenę. Partneriai išrinks svarbias mokomąsias temas apie aplinką ir sukurs specialias korteles-plakatus, kurie bus naudojami kartu su jau veikiančia programa, sukuriant ne tik informatyvią skaitymo medžiagą, bet ir papildomą interaktyvų mokomąjį turinį su vaizdais bei vaizdo įrašais, kurie suteiks papildomos informacijos apie kiekvieną pasirinktą temą. Šią projekto metu sukurtą mokymo priemonę bus galima spausdinti ir naudoti klasėse, taip pat kaip ir skaitmeniniu formatu internete.

Jei turite kokių nors klausimų, susijusių su projektu, prašome susisiekti su mumis el. paštu projects@inovacijubiuras.lt

LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_LT

Projekto tikslas yra suteikti saugią vietą ir galimybę jaunimo darbuotojams, jaunimo lyderiams iš Europos ir migrantų bendruomenių dirbti drauge, dalintis informacija ir asmenine patirtimi, siekiant griauti nusistovėjusius stereotipus, susidarytas išankstines nuomones apie migrantus ir dalintis patirtimi kaip sutelkti skirtingus žmones dirbti kartu.

 

Mokomieji dalykai:

 • Dalintis ir pažinti drauge įvairias migrantų ir pabėgėlių kultūrines patirtis skirtingose šalyse;
 • Atrasti migrantų daromą įtaką mūsų kultūrai, kad pažintumėm tarpkultūrinį mokymąsi tarp europiečių, migrantų ir pabėgėlių bendruomenių;
 • Dalintis metodais ir technikomis kaip veiksmingiausiai dirbti su europiečiais, migrantais bei pabėgėliais drauge, kad būtų sulaužyti stereotipai;
 • Drauge kurti ir plėtoti jaunimo mainus, siekiant įtraukti jaunus žmones iš Europos, migrantų ir pabėgėlių bendruomenių veikti kartu ir įgyti žinių apie migrantų kultūras;
 • Užmegzti tvirtą atstovaujamų organizacijų partnerystę.

Projekto metu bus naudojami kūrybiški metodai: individualus, grupėse, mišrus darbas piešiant, kuriant koliažus, diskutuojant grupėse, kuriant idėjas, žaidžiant vaidmenimis, ruošiant brošiūras ir panašiai.

Jei turite kokių nors klausimų, susijusių su projektu, prašome susisiekti su mumis el. paštu projects@inovacijubiuras.lt

LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_LT

Projekto metu bus siekiama aiškintis kaip kultūriniai skirtumai gali būti panaudojami kaip teigiamas ir pozityvus įrankis jaunimo veiklose. Aktyvus jaunimo dalyvavimas ugdant toleranciją kultūrų įvairovei ir ieškant bendrų europinių šaknų gali būti puikus žingsnis užkertant kelią jaunimo radikalėjimui. Kaip jaunimo darbuotojai, jaunimo lyderiai, mes tikime, kad turime suteikti lygias galimybes įvairioms tikslinėms grupėms.

Remdamiesi mūsų partnerių tikslais ir asmeniniais, socialiniais, švietimo ir jaunimo darbuotojų poreikiais, nustatėmė SMART projekto tikslus:

 • Didinti supratimą apie žmogaus teises susiejant su kultūriniais skirtumais, siekiant užkirsti kelią jaunimo radikalėjimui mūsų vietinėse bendruomenėse;
 • Ugdyti supratimą apie aktyvaus jaunimo dalyvavimą ir kritinio mąstymo būdą susiejant su neformaliojo švietimo metodais bei pritaikant prie mūsų darbo su jaunimu veiklomis;
 • Suvokti kultūrų įvairovės svarbą vietos, regioniniu ir tarptautiniu lygiu bei ugdyti jaunuolių požiūrį būti motyvuotais ir aktyviai įtraukti jaunimą į žmogaus teisių projektus, siekiant užkirsti kelią jaunimo radikalėjimui;
 • Suteikti galimybę susitikti su partnerių grupėmis ir vystyti konkrečias idėjas ateities projektams, susitelkiant į kultūrinius skirtumus.

Jei turite kokių nors klausimų, susijusių su projektu, prašome susisiekti su mumis el. paštu projects@inovacijubiuras.lt

LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_LT